Általános szerződési feltételek

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja
  Jelen dokumentum célja, hogy Jakabfi Dávid ev., mint adatkezelő (a továbbiakban egységesen Adatkezelő) leírja az Adatkezelő szervezetében alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket. Az Adatkezelő egyúttal e dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetőleg minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen – jogi szempontból értelmezhető – kapcsolatban állnak és a személyes kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról. Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti, és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében. Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója a https://www.jakabfidavid.com webcímen érhető el. Az Adatkezelési tájékoztatót Adatkezelő bármikor megváltoztathatja, a közzététel- és az Érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett.

 

 1. Az Adatkezelő adatai
  2.1 Az Adatkezelő adatai
  Név: Jakabfi Dávid
  Anyja neve: Boncz Erika
  Székhely: Nagykanizsa 8800 Fenyő utca 35
  Nyilvántartási szám: 51367048
  Adószám: 68183837 2-40
  Központi e-mail: jakabfi.patissier@gmail.com
  Email: jakabfi.patissier@gmail.com
  Levelezési cím: Nagykanizsa 8800 Fenyő utca 35

  2.2 Az Adatkezelő elérhetőségei
  Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken kereshető meg:
  Email: jakabfi.patissier@gmail.com
  Levelezési cím: Nagykanizsa 8800 Fenyő utca 35
  Az Adatkezelő a hozzá beérkezett adatvédelmi megkereséseket (e-mail) a 3. pontban, az adott adatkezelésre vonatkozó, meghatározott ideig őrzi meg. Ennek leteltével ezek visszavonhatatlan módon törlésre kerülnek.

 

 1. Adatkezelő Adatkezelései és a kezelt személyes adatok
  3.1. Hírlevél feliratkozás során megadandó személyes adatok
  Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az Érintett önkéntes hozzájárulása
  Az adatkezelés célja: ingyenes szakmai anyagok, promóciós ajánlatok küldése
  Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adatkezelés hiányában a szolgáltatás nyújtása nem lehetséges
  Az adatkezelésben kezelt adatok:
  Név
  Email cím
  Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: az Érintett törlési kérelméig


  3.2 Online rendeléshez kapcsolódó adatok
  Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az Érintett önkéntes hozzájárulása, valamint a 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 169. § (2) bekezdése.
  Az adatkezelés célja: a vásárlásról számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése
  Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adatkezelés hiányában a szolgáltatás nyújtása nem lehetséges
  Az adatkezelésben kezelt adatok:
  Név
  Email cím
  Telefonszám
  Szállítási cím
  Számlázási név
  Számlázási cím
  Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év
  3.3. Tanfolyami ajánlatkéréshez kapcsolódó adatok
  Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az Érintett önkéntes hozzájárulása
  Az adatkezelés célja: az ajánlatkérések és a későbbi tanfolyami megrendelések nyomon követése és dokumentálása
  Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adatkezelés hiányában a szolgáltatás nyújtása nem lehetséges
  Az adatkezelésben kezelt adatok:
  Név

 

 1. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
  4.1. Általános adatkezelési irányelvek
  Adatkezelő a 3. pontban felsorolt Adatkezelésekben a személyes adatok kezelését, minden esetben az adatkezelésben megadott céllal és az ott megadott jogalap alapján, a 4.2. pontban felsorolt jogszabályok szerint végzi. A személyes adatok kezelése minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulásával történik, amely hozzájárulást az Érintett bármikor jogosult visszavonni. Adatkezelő egyes személyes adatokat, jogszabályi kötelezettség folytán, bizonyos esetekben és bizonyos rendhagyó feltételek esetén, köteles az Adatkezelésekben leírtaktól eltérő módon kezelni, átadni, továbbítani, tárolni. Ilyen esetekben Adatkezelő gondoskodik az Érintettek értesítéséről, amennyiben az adott jogszabály előírásai ezt lehetővé teszik, vagy nem tiltják kifejezetten.

  4.2. Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok
  Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi jogszabályok alapján végzi:
  GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)

 

 1. Az adatok tárolása és biztonsága
  5.1. Az adatok fizikai tárolási helyei
  Adatkezelő a személyes adatokat informatikai rendszeren tárolja. A rendszer elemei a következő földrajzi, fizikai helyeken vannak elhelyezve: Meghatározás Cím Leírás Adatkezelő székhelye Nagykanizsa 8800 Fenyő utca 35. Kiállított számlák Mailszerver gmail.com szervere/szerverei gmail címlista

  5.2. Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága
  Adatkezelő a személyes adatok kezelését elsődlegesen megfelelően kiépített és védett informatikai rendszerén végzi. Az informatikai rendszer üzemeltetése során gondoskodik az azon tárolt, feldolgozott és továbbított adatok információbiztonsági alapattribútumainak megfelelő szintjéről, úgymint a kezelt adatok:

  sértetlenségéről (Integrity), az adat eredetisége, változatlansága biztosított;
  bizalmasságáról (Confidentality), kizárólag az arra jogosultak, a jogosultságukat nem meghaladó mértékben férnek hozzá;
  rendelkezésre állásáról (Availability), az adat a jogosultak számára hozzáférhető és elérhető, az elvárt rendelkezésre állási időtartamban. A szükséges informatikai infrastruktúra üzemkészen rendelkezésre áll.
  Adatkezelő a kezelt adatokat:
  szervezeti, működési
  fizikai biztonsági
  információbiztonsági
  védelmi intézkedések strukturált rendszerével védi
  Adatkezelő a védelmi intézkedéseket rendszerét és az egyes védelmi intézkedések védelmi szintjeit, a védendő adatok fenyegetéseinek hatására felmerülő kockázatokkal arányos mértékben alakítja ki és működteti. A védelmi intézkedések adatvédelmi szempontból elsősorban a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan hozzáférés, szándékos és rosszhiszemű nyilvánosságra hozatal, véletlen nyilvánosságra kerülés, adatvesztés, adatmegsemmisülés elleni védelmet célozzák.

 

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
  Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve belső munkatársai jogosultak megismerni, a jogosultsági szabályoknak, a jogosultsági rendszernek és az egyéb belső szabályozásoknak megfelelő mértékben. Az Adatkezelő egyes adatokkal kapcsolatos műveleteket, feladatokat, harmadik fél Adatfeldolgozókkal végeztet el. Az Adatkezelő az adatokat a felsoroltakon túl nem teszi közzé és egyéb harmadik személyeknek nem adja át. Név Cím Tevékenység Szerepkör Átadott adatok Név cím Könyvelés Adatfeldolgozó Számlázási név, számlázási cím Magyar Posta Zrt. Budapest 1138, Dunavirág utca 2-6. Kézbesítés Adatfeldolgozó Szállítási név, szállítási cím, email, telefonszám

 

 1. Érintett jogai
  Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között – a következőkben leírt jogokkal élhet.

  7.1. Az Érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk)
  Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

  az adatkezelés céljai
  az Érintett személyes adatok kategóriái
  azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket
  a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
  az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz
  panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz
  ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
  az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
  Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül.


  7.2. Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk)
  Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.

  7.3. Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)
  Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
  Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
  a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
  Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból;
  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

  7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
  Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.


  7.5. Adathordozáshoz való jog (GDPR 20. cikk)
  Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

  7.6. Tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)
  Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  7.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (GDPR 22.cikk)
  Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  7.8. Visszavonás joga
  Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

  7.9. Jogorvoslati lehetőségek
  Jogai megsértése esetén az Érintett a 2.2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. A Ezek eredménytelensége esetén Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

  7.10. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége
  Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Tel: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: https://www.naih.hu

 

 1. Egyéb rendelkezések
  Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.

 

Visit Us

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per.

Call Us

(+880) 123 456 7898
(+880) 123 456 7898

Email Us

contact@divitea.com
diviteashop@gmail.com